Penzión Limba** - Donovaly

Reservation

tel: +421 48 419 9726
fax: +421 48 429 9066
mobil: +421 915 802 997

An integral part of the pension is Bowling bar.

Water is life, health ... Dive into the pool with a temperature of 27-30 ° C.

The date of 20.12.2012 was granted permission to operate a public shooting range.

Our chefs will prepare specialties of local cuisine.

Pension Limba ** is an ideal place for organizing various business conferences, seminars and...

Pension Limba ** is situated in the village of Donovaly.

Poskytovanie osobných údajov

Vážení hostia bezpečie Vašich osobných údajov je pre nás prioritou. Osobným údajom a ich ochrane venujeme preto náležitú pozornosť. Touto cestou Vám chceme podať základné informácie  o spracovaní Vašich osobných údajov.
 
Prevádzkovateľ: Japeks, s.r.o, Objekt 11-643/006, P.O.Box 16, 935 39 Mochovce, IČO: 36 523 071, IČ DPH SK2020150770, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka: 10533/N
 
Pracovisko prevádzkovateľa: Penzión Limba, Donovaly  Mišúty 30 976 39 Donovaly Slovenská republika
 
Kontaktné údaje povereného pracovníka: prevádzkar, telefón: 0915 802997,  
email: limbadonovaly@gmail.com
 
Dotknutá osoba:  Fyzická alebo právnická osoba využívajúca služby prevádzkovateľa (hosť )
 
Rozsah spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa a doba ubytovanie, číslo a typ dokladu, prípadné vízum, účel pobytu
 
Účel spracúvania: rezervácia hostí, vedenie ubytovacej agendy, plnenie povinností ubytovateľa, vedenie účtovnej a daňovej evidencie.
 
Právny základ spracúvania:
spracúvanie je nevyhnutné  na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov najmä v zmysle zákona   o pobyte cudzincov na území SR (404/2011 Z.z.) a zákona o miestnych poplatkoch (582/2004 Z.z.).
 
Príjemcovia: dodávateľ účtovných a daňových služieb, právnik, súdy, orgány štátnej správy a verejnej moci   
 
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii: nevykonáva sa
 
Doba uchovávania: 10 rokov
 
Požiadavka na poskytnutie osobných údajov a možné následky ich neposkytnutia: poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou a dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje. V prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné riadne plnenie povinnosti prevádzkovateľa.   
 
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: nevyužíva sa
 
Práva dotknutej osoby:
Ako dotknutá osoba máte právo na prístup k Vašim osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, právo v prípade poskytnutia súhlasu, svoj súhlas kedykoľvek odvolať a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, www.dataprotection.gov.sk
 
 
 
 
 
V Mochovciach dňa: 25.5.2018